CTIF - Ajankohtaista

Kansainvälisestä toiminnasta intoa harrastukseen

Pohjois-Ita­li­an Trentossa vi­li­si in­nok­kai­ta palo­kun­ta­har­ras­ta­jia, kun siel­lä 5.-8. tou­ko­kuu­ta 2016 jär­jes­tet­tiin palo­kun­ta­nuo­ril­le ja hei­dän oh­jaa­jil­leen suun­nat­tu jär­jes­tyk­ses­sään kol­mas­tois­ta CTIF Symposium.

Kah­den vuo­den vä­lein jär­jes­tet­tä­vä Symposium pi­det­tiin tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa Ita­li­as­sa; vuon­na 2014 se jär­jes­tet­tiin Lu­xem­bur­gis­sa. Uut­ta oli myös se, että ta­pah­tu­man pää­kie­li oli en­sim­mäis­tä ker­taa sak­san si­jaan eng­lan­ti. Yli kym­me­nes­tä Eu­roo­pan maas­ta yh­teen­sä yli sata palo­kun­ta­nuor­ta ko­koon­tui oh­jaa­jien­sa kans­sa kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta palo­kun­ta-ai­hei­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä ja ke­hit­te­le­mään uu­sia rat­kai­su­mal­le­ja ny­kyi­sil­le haas­teil­le eri mai­den suun­nit­te­le­mien työ­pa­jo­jen avul­la.

Vi­ral­li­seen oh­jel­maan kuu­lui per­jan­tain ava­jais­ti­lai­suus, jos­sa esi­tel­tiin työ­pa­jat; lau­an­tain työ­pa­jat; sekä Ita­li­an tele­vi­si­oon pää­ty­nyt seu­raa­van päi­vän yh­teen­veto­ti­lai­suus. Näi­den li­säk­si oh­jel­mas­sa oli mu­ka­vaa yh­des­sä­oloa esi­mer­kik­si gril­laa­mi­sen ja ”olym­pi­a­lais­ten” muo­dos­sa.

Suo­mes­sa ta­pah­tu­maan on poik­keuk­sel­li­ses­ti käy­tän­tö­nä avoin haku, kun taas useis­sa muis­sa mais­sa Sym­po­siu­miin va­li­taan edus­ta­jat val­ta­kun­nal­li­sis­sa kil­pai­luis­sa me­nes­ty­neis­tä palo­kun­nis­ta tai toi­mi­kun­tien edus­ta­jia. Suo­men edus­ta­jik­si voi­vat ha­kea kaik­ki 15-18 vuotiaat palo­kun­ta­ har­ras­ta­jat ym­pä­ri Suo­men. Suo­mea Sym­po­siu­miin läh­ti edus­ta­maan seit­se­män hen­gen ryh­mä, jo­hon kuu­lui kol­me nuor­ta, alus­ta­ja ja oh­jaa­jat. Suo­men de­le­gaa­ti­on jä­se­niä tuli kaik­ki­al­ta ym­pä­ri maa­ta.

Kehitysideoita toimintaan

Suo­men work­shop- aihe oli nuor­ten siir­ty­mi­nen hä­ly­tys­toi­min­taan ja se he­rät­ti pal­jon kes­kus­te­lua esi­mer­kik­si so­pi­vas­ta ala­ikä­ra­jas­ta hä­ly­tyk­siin osal­lis­tu­mi­ses­sa. Useim­mat ai­kui­set oli­vat sitä miel­tä, että nuor­ten pi­täi­si pääs­tä pian hä­ly­tys­o­sas­toon siir­ty­mi­sen­sä jäl­keen osal­lis­tu­maan hä­ly­tyk­siin, jott­ei hei­dän mo­ti­vaa­ti­on­sa palo­kun­ta­toi­min­taa koh­taan hii­pui­si. Suu­rin osa nuo­ris­ta taas pää­tyi sii­hen tu­lok­seen, että muu­ta­man vuo­den odo­tus­aika siir­ty­mi­sen jäl­keen on vain hy­väs­tä, jot­ta nuo­ri eh­tii rau­has­sa val­mis­tau­tua tie­dol­li­ses­ti ja tai­dol­li­ses­ti hä­ly­tyk­siin sekä ke­rä­tä itse­var­muut­ta.

Mui­ta kä­si­tel­tä­viä ai­hei­ta oli­vat in­teg­raa­tio, palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn tu­le­vai­suus sekä lap­si­palo­kun­tien haas­teet. Mo­nia mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia nou­si esil­le.
Yksi asia, jota Suo­mes­sa voi­si vie­lä poh­tia enem­män on pien­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­ta. Mo­net Sym­po­siu­mis­sa edus­ta­neet maat ja­koi­vat po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia nuor­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­nas­ta. Jopa vii­si­vuo­ti­aat osal­lis­tu­vat jois­sain mais­sa har­joi­tuk­siin ja kil­pai­lui­hin käyt­tä­en ke­ven­net­tyä ka­lus­toa ja pien­tä ve­det­tä­vää ”palo­au­toa”.

Mui­ta kä­si­tel­tä­viä ai­hei­ta oli­vat in­teg­raa­tio, palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn tu­le­vai­suus sekä lap­si­palo­kun­tien haas­teet. Mo­nia mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia nou­si esil­le.
Yksi asia, jota Suo­mes­sa voi­si vie­lä poh­tia enem­män on pien­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­ta. Mo­net Sym­po­siu­mis­sa edus­ta­neet maat ja­koi­vat po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia nuor­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­nas­ta. Jopa vii­si­vuo­ti­aat osal­lis­tu­vat jois­sain mais­sa har­joi­tuk­siin ja kil­pai­lui­hin käyt­tä­en ke­ven­net­tyä ka­lus­toa ja pien­tä ve­det­tä­vää ”palo­au­toa”.

Voisikohan tällaista ajatusta soveltaa Suomessa?

On­han sel­vää, että nuo­re­na op­pi­mi­nen on etu, sil­lä nuo­re­na opi­tut tai­dot muut­tu­vat hel­pom­min ru­tii­nin­o­mai­sik­si kuin myö­hem­mäl­lä iäl­lä opi­tut tai­dot. On kui­ten­kin syy­tä ot­taa huo­mi­oon ko­li­kon kään­tö­puo­li eli mah­dol­li­set tur­val­li­suus­haas­teet. Kun­han tur­val­li­suus on kun­nos­sa, on syy­tä ai­na­kin har­ki­ta yhä nuo­rem­pien las­ten ot­ta­mis­ta mu­kaan palo­kun­ta­toi­min­taan edes jol­lain ta­val­la. Suo­mes­sa jo käy­tös­sä ole­vat päi­vä­koti­ryh­mien vie­rai­lu­päi­vät palo­a­se­mil­la ovat hyvä ensi­as­kel täs­sä asi­as­sa. Ei­vät­hän ny­kyi­set pik­ku­palo­mie­het ja –nai­set ja tu­le­vai­suu­den san­ka­rit muu­ten mal­ta odot­taa pää­se­mis­tään tosi­toi­miin.

Nuoret mukana vaikuttamassa

Kai­ken kaik­ki­aan Symposium oli erit­täin on­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma, joka an­toi pal­jon uu­sia ide­oi­ta ja näkö­kul­mia palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn ke­hit­tä­mi­seen. On mer­kit­tä­vää, että tämä ta­pah­tu­ma an­toi nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den roh­ke­as­ti ja­kaa mie­li­pi­tei­tään ja oi­ke­as­ti vai­kut­taa toi­min­taan. Tär­kein­tä oli, että vii­mei­se­nä päi­vä­nä kaik­ki osal­lis­tu­jat läh­ti­vät Trentosta Sym­po­siu­min an­nis­ta tyy­ty­väi­si­nä sekä lois­ta­via aja­tuk­sia ja upei­ta ko­ke­muk­sia rik­kaam­pi­na ja­ka­maan nii­tä pa­ran­taak­seen mai­den­sa, Eu­roo­pan ja koko maa­il­man yh­teis­tä palo­kun­ta­toi­min­taa.

Kir­joit­ta­ja Erica Mar­te­lius on palo­kun­ta­nuo­ri ja toi­mi Suo­men work shop alus­ta­ja­na Ita­li­an CTIF sym­po­siu­mis­sa. Voit kat­soa Sym­po­siu­min pää­tös­ti­lai­suu­den Trenton tele­vi­si­on tal­len­tee­na tääl­tä.


Ajankohtaista