Symposiumit ja forumit

Varhaisnuoriso-ohjaajien tapaaminen 2019

Tapaaminen järjestettiin Saksassa Koblenzissa ja tapaamiseen osallistui kouluttajia Isosta-Britanniasta, Saksasta, Tšekistä, Puolasta, Itävallasta, Italiasta, Luxemburgista ja Suomesta. Iso-Britannia (Skotlanti ja Wales) sekä Italia olivat seuraamassa, sillä Italiassa ei vielä ole varhaisnuoria palokunnissa ja Englannissa on menossa suuri uudistus koskien heidän kadettikoulutussysteemiään (fire cadets). Lue lisää tilaisuudessa Suomea edustaneiden Sanna Mansikan ja Jesse Väänäsen raportista!

Raportti varhaisnuoriso-ohjaajien tapaamisesta 2019


Terveisiä CTIF:n nuorisokomission kansainvälisestä tapaamisesta!

CTIF:n nuorisokomission järjestämä kansainvälinen tapaaminen ja symposium pidettiin 10.-13.5.2018 Budapestissä, Unkarissa. Kyseessä oli järjestyksessään 14. tapaaminen ja tänä vuonna teemana oli nuorten vastuu. Mukana oli nuoria ja ohjaajia 15 eri maasta, joka maasta 3 nuorta ja 2 ohjaajaa sekä mahdolliset komission edustajat. Suomesta oli meidän viiden lisäksi mukana IJLK:n eli kansainvälisen nuorisokomission edustajat Valtteri Tervala ja Torbjörn Lindström, jotka osallistuivat ennen symposiumia IJLK:n kokoukseen ja olivat mukana symposiumin järjestelyissä.


Valtteri ja Torbjörn matkasivat jo edeltä Budapestiin ja me muut tapasimme helatorstaina Helsinki-Vantaan lentokentällä, josta lensimme yhdessä Budapestiin. Vaikka emme olleet etukäteen tavanneet toisiamme kuin skype-palaverin merkeissä, alkoi juttu luistaa hyvin jo ensi hetkestä. Laskeuduimme Budapestiin torstai-illalla. Lentokentällä meitä oli vastassa ja noutamassa paikallisen Katasztrófavédelemin (katastrofiosaston) eli riskientorjunnan miehistöauto, joka kuljetti meidät hotellille. Yövyimme samassa hotellissa, jossa symposium pidettiin. Hotelli sijaitsi vain kivenheiton päässä Budapestin keskustasta. Ensimmäinen matkapäivä kului matkustukseen ja hotellille kotiutumiseen. Illalla valmistelimme vielä esitystä suomalaisesta palokuntanuorisotyöstä.


Varsinainen symposium alkoi perjantaina jolloin vietimme aamupäivän symposiumin avajaisissa kuunnellen johdatusta aiheeseen ja kuulimme kansainvälisen nuorisokomission terveiset. Lisäksi saimme mielenkiintoisen esityksen Unkarin palo- ja pelastustoimesta ja palokuntanuorisotyöstä. Unkarissa palo-, pelastus-, ensihoito- ja poliisitointa ei ole jaettu erikseen vaan Katasztrófavédelemin eli riskientorjunnan alla toimivat nuo kaikki toiminnot.
Iltapäivällä nuoret ja ohjaajat jaettiin työpajoihin, joita oli yhteensä neljä. Aikuiset kiersivät työpajoja omina ryhminään ja nuoret ominaan. Nuorisokomission jäsenet ohjasivat työpajat. Ns. teoriatyöpajojen aiheina olivat miten osallistaa, aktivoida ja vastuuttaa nuoret mukaan palokunnan toimintaan ja toiminnan suunnitteluun sekä toisena aiheena nuorten vastuunoton haasteet ja mahdollisuudet (miten parantaa toimintatapoja, mitä nuoret näkevät haasteina, mitä ominaisuuksia nuorilta vaaditaan palokunnassa). Lisäksi yhteistoimintaa ja yhteisöllistä vastuuta harjoiteltiin kahdessa case-tyyppisessä työpajassa. Ensimmäisestä niissä osallistujien tuli kyetä eri viranomaisryhminä (poliisi, palokunta, ambulanssi, paikallishallinto, vapaaehtoiset) tekemään toimintasuunnitelma ja toteuttamaan se tulvan saartamassa kaupungissa (miten pelastaa ihmiset, omaisuus ja välttää katastrofi). Toisessa työpajassa perustettiin uusi maa, jolle määriteltiin kansalaiset ja maan toimintaa ohjaavat säännöt (miten yhteiskunta toimii, kenellä vastuu mistäkin asioista, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia maalla on). Työpajat olivat tosi mielenkiintoisia ja niissä oli hauskaa pohtia asioita muiden maiden edustajien kanssa ja vertailla kokemuksia. Perjantaina illalla työpajojen jälkeen pääsimme tutustumaan Budapestin kaupungin VIII. kaupunginosan riskientorjuntayksikköön, eli paikalliselle pelastusasemalle. Pääsimme tutustumaan kalustoon ja autoihin sekä tutkimaan asemaa sisältä.


Lauantaina aamupäivällä ohjelmassa oli työpajojen koonnit ja tulosten läpikäynti. Lisäksi jokainen maa piti esityksen omasta palokuntanuorisotyöstään ja ajankohtaisista kuulumisista. Me suomalaiset kerroimme kursseista, leireistä ja Suomi100-juhlavuodesta. Oli todella mielenkiintoista kuulla, että esim. Tsekissä palokuntanuoret tekevät ympäristönsuojelutyötä ja että monissa Keski-Euroopan maissa lapset voivat aloittaa palokuntaharrastuksen (tosin hieman leikkimielisempänä) jo päiväkoti-ikäisinä. Lauantaina meillä oli myös hetki vapaa-aikaa kaupungilla ja suunnistimme metrolla keskustaan. Kävelimme ihmettelemässä paikallista elämää, ehdimme shoppailla paikallisissa kaupoissa, laittaa jätskikioskin solmuun ja kastua ukkoskuuron alla. Illalla paikallinen palontorjuntaliitto oli järjestänyt meille risteilyn Tonavalla. Hienoissa maisemissa auringonlaskussa katseltiin joelta Budapestiä ja vietettiin aikaa uusien ystävien kanssa.
Sunnuntaiaamuna pakkasimme laukut ja kyyti vei meidät lentokentälle jo aikaisin aamulla. Symposium oli onnistunut ja saimme paljon uusia ystäviä ja tuttuja eri maista. Tunnelma ja palokuntafiilis oli hyvä ja tapaamisessa olisi kyllä viettänyt pidempäänkin aikaa. Kotiinviemiseksi saimme nauramisesta kipeytyneet poskipäät, hyvän mielen, varmuutta omaan kielitaitoon, uusia tuttavuuksia ja kokemuksia.

Seuraava symposium järjestetään vuonna 2020. Voimme suositella, kannattaa hakea mukaan, luvassa on varmasti vähintään yhtä huikea reissu kuin meillä oli.

Terveisin,
Camilla Martelius Asolan VPK
Mirja Hautakangas Iin PVPK
Valtteri Kangasmaa Pihlavan VPK


sekä matkanjohtajat
Katri Rosenberg Vahdon VPK
Erika Lervik Malax Brandmannaförening


Kansainvälisestä toiminnasta intoa harrastukseen

Pohjois-Ita­li­an Trentossa vi­li­si in­nok­kai­ta palo­kun­ta­har­ras­ta­jia, kun siel­lä 5.-8. tou­ko­kuu­ta 2016 jär­jes­tet­tiin palo­kun­ta­nuo­ril­le ja hei­dän oh­jaa­jil­leen suun­nat­tu jär­jes­tyk­ses­sään kol­mas­tois­ta CTIF Symposium.

Kah­den vuo­den vä­lein jär­jes­tet­tä­vä Symposium pi­det­tiin tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa Ita­li­as­sa; vuon­na 2014 se jär­jes­tet­tiin Lu­xem­bur­gis­sa. Uut­ta oli myös se, että ta­pah­tu­man pää­kie­li oli en­sim­mäis­tä ker­taa sak­san si­jaan eng­lan­ti. Yli kym­me­nes­tä Eu­roo­pan maas­ta yh­teen­sä yli sata palo­kun­ta­nuor­ta ko­koon­tui oh­jaa­jien­sa kans­sa kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta palo­kun­ta-ai­hei­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä ja ke­hit­te­le­mään uu­sia rat­kai­su­mal­le­ja ny­kyi­sil­le haas­teil­le eri mai­den suun­nit­te­le­mien työ­pa­jo­jen avul­la.

Vi­ral­li­seen oh­jel­maan kuu­lui per­jan­tain ava­jais­ti­lai­suus, jos­sa esi­tel­tiin työ­pa­jat; lau­an­tain työ­pa­jat; sekä Ita­li­an tele­vi­si­oon pää­ty­nyt seu­raa­van päi­vän yh­teen­veto­ti­lai­suus. Näi­den li­säk­si oh­jel­mas­sa oli mu­ka­vaa yh­des­sä­oloa esi­mer­kik­si gril­laa­mi­sen ja ”olym­pi­a­lais­ten” muo­dos­sa.

Suo­mes­sa ta­pah­tu­maan on poik­keuk­sel­li­ses­ti käy­tän­tö­nä avoin haku, kun taas useis­sa muis­sa mais­sa Sym­po­siu­miin va­li­taan edus­ta­jat val­ta­kun­nal­li­sis­sa kil­pai­luis­sa me­nes­ty­neis­tä palo­kun­nis­ta tai toi­mi­kun­tien edus­ta­jia. Suo­men edus­ta­jik­si voi­vat ha­kea kaik­ki 15-18 vuotiaat palo­kun­ta­ har­ras­ta­jat ym­pä­ri Suo­men. Suo­mea Sym­po­siu­miin läh­ti edus­ta­maan seit­se­män hen­gen ryh­mä, jo­hon kuu­lui kol­me nuor­ta, alus­ta­ja ja oh­jaa­jat. Suo­men de­le­gaa­ti­on jä­se­niä tuli kaik­ki­al­ta ym­pä­ri maa­ta.

Kehitysideoita toimintaan

Suo­men work­shop- aihe oli nuor­ten siir­ty­mi­nen hä­ly­tys­toi­min­taan ja se he­rät­ti pal­jon kes­kus­te­lua esi­mer­kik­si so­pi­vas­ta ala­ikä­ra­jas­ta hä­ly­tyk­siin osal­lis­tu­mi­ses­sa. Useim­mat ai­kui­set oli­vat sitä miel­tä, että nuor­ten pi­täi­si pääs­tä pian hä­ly­tys­o­sas­toon siir­ty­mi­sen­sä jäl­keen osal­lis­tu­maan hä­ly­tyk­siin, jott­ei hei­dän mo­ti­vaa­ti­on­sa palo­kun­ta­toi­min­taa koh­taan hii­pui­si. Suu­rin osa nuo­ris­ta taas pää­tyi sii­hen tu­lok­seen, että muu­ta­man vuo­den odo­tus­aika siir­ty­mi­sen jäl­keen on vain hy­väs­tä, jot­ta nuo­ri eh­tii rau­has­sa val­mis­tau­tua tie­dol­li­ses­ti ja tai­dol­li­ses­ti hä­ly­tyk­siin sekä ke­rä­tä itse­var­muut­ta.

Mui­ta kä­si­tel­tä­viä ai­hei­ta oli­vat in­teg­raa­tio, palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn tu­le­vai­suus sekä lap­si­palo­kun­tien haas­teet. Mo­nia mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia nou­si esil­le.
Yksi asia, jota Suo­mes­sa voi­si vie­lä poh­tia enem­män on pien­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­ta. Mo­net Sym­po­siu­mis­sa edus­ta­neet maat ja­koi­vat po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia nuor­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­nas­ta. Jopa vii­si­vuo­ti­aat osal­lis­tu­vat jois­sain mais­sa har­joi­tuk­siin ja kil­pai­lui­hin käyt­tä­en ke­ven­net­tyä ka­lus­toa ja pien­tä ve­det­tä­vää ”palo­au­toa”.

Mui­ta kä­si­tel­tä­viä ai­hei­ta oli­vat in­teg­raa­tio, palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn tu­le­vai­suus sekä lap­si­palo­kun­tien haas­teet. Mo­nia mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia nou­si esil­le.
Yksi asia, jota Suo­mes­sa voi­si vie­lä poh­tia enem­män on pien­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­ta. Mo­net Sym­po­siu­mis­sa edus­ta­neet maat ja­koi­vat po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia nuor­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­nas­ta. Jopa vii­si­vuo­ti­aat osal­lis­tu­vat jois­sain mais­sa har­joi­tuk­siin ja kil­pai­lui­hin käyt­tä­en ke­ven­net­tyä ka­lus­toa ja pien­tä ve­det­tä­vää ”palo­au­toa”.

Voisikohan tällaista ajatusta soveltaa Suomessa?

On­han sel­vää, että nuo­re­na op­pi­mi­nen on etu, sil­lä nuo­re­na opi­tut tai­dot muut­tu­vat hel­pom­min ru­tii­nin­o­mai­sik­si kuin myö­hem­mäl­lä iäl­lä opi­tut tai­dot. On kui­ten­kin syy­tä ot­taa huo­mi­oon ko­li­kon kään­tö­puo­li eli mah­dol­li­set tur­val­li­suus­haas­teet. Kun­han tur­val­li­suus on kun­nos­sa, on syy­tä ai­na­kin har­ki­ta yhä nuo­rem­pien las­ten ot­ta­mis­ta mu­kaan palo­kun­ta­toi­min­taan edes jol­lain ta­val­la. Suo­mes­sa jo käy­tös­sä ole­vat päi­vä­koti­ryh­mien vie­rai­lu­päi­vät palo­a­se­mil­la ovat hyvä ensi­as­kel täs­sä asi­as­sa. Ei­vät­hän ny­kyi­set pik­ku­palo­mie­het ja –nai­set ja tu­le­vai­suu­den san­ka­rit muu­ten mal­ta odot­taa pää­se­mis­tään tosi­toi­miin.

Nuoret mukana vaikuttamassa

Kai­ken kaik­ki­aan Symposium oli erit­täin on­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma, joka an­toi pal­jon uu­sia ide­oi­ta ja näkö­kul­mia palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn ke­hit­tä­mi­seen. On mer­kit­tä­vää, että tämä ta­pah­tu­ma an­toi nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den roh­ke­as­ti ja­kaa mie­li­pi­tei­tään ja oi­ke­as­ti vai­kut­taa toi­min­taan. Tär­kein­tä oli, että vii­mei­se­nä päi­vä­nä kaik­ki osal­lis­tu­jat läh­ti­vät Trentosta Sym­po­siu­min an­nis­ta tyy­ty­väi­si­nä sekä lois­ta­via aja­tuk­sia ja upei­ta ko­ke­muk­sia rik­kaam­pi­na ja­ka­maan nii­tä pa­ran­taak­seen mai­den­sa, Eu­roo­pan ja koko maa­il­man yh­teis­tä palo­kun­ta­toi­min­taa.

Kir­joit­ta­ja Erica Mar­te­lius on palo­kun­ta­nuo­ri ja toi­mi Suo­men work shop alus­ta­ja­na Ita­li­an CTIF sym­po­siu­mis­sa. Voit kat­soa Sym­po­siu­min pää­tös­ti­lai­suu­den Trenton tele­vi­si­on tal­len­tee­na tääl­tä.

CTIF Youth Symposium ja Youth Forum

CTIF:n nuorisokomissio järjestää kahden vuoden välein (parilliset vuodet) palokuntanuorten ohjaajille ja palokuntanuorille suunnattuja kansainvälisiä symposiumeja. Suomessa tapahtumiin on avoin haku. Seuraa siis SPEKin palokuntanuorisotoiminnan tiedotteita tai kysy lisätietoja komission jäseniltä (ks. yhteydenotto) tai SPEKin palokuntanuorisotyön ohjaajilta.

2018 Symposium raportti
2016 Symposiumin raportti
2014 Symposiumin pöytäkirja
2012 Symposiumin pöytäkirja

Palokuntanuorisotyö on kansainvälistä! Euroopan alueella toiminnassa on mukana yli puoli miljoonaa nuorta. Tutustu lisää palokuntanuorisotyöhön

Palokuntaan.fi -sivulla
CTIF:n nuorisokomission sivuilla.