Vaaralliset aineet / HAZMAT Commission

CTIF Vaarallisten aineiden komissio - CTIF Hazmat Commission


CTIF Vaarallisten aineiden komissio perustettiin 1993. Sen tehtäviin kuuluu mm. tiedon ja koulutuksen välitys, yhtenäisten merkintäjärjestelmien kehittäminen, CRBN-uhkiin (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear) varautuminen, onnettomuuksista oppimisen metodologian kehittäminen ja vaarallisten aineiden liikkuvuuteen liittyvien asioiden seuraaminen.

Suomi on yksi n. 20 jäsenmaasta. Mm. UNO, OECD, ADR ja RID hyödyntävät komission asiantuntijuutta. Komission puheenjohtaja on Roman SYKORA (Itävalta).

Komission kautta Suomi on viime vuosina saanut uutta tietoa mm. ilotulitteiden ja maakaasun siirtoputkistoon liittyvistä vaaroista sekä ajankohtaista tietoa Euroopassa tapahtuneista kemikaalionnettomuuksista. Suomessa laaditut TOKEVA-ohjeet (torjuntaohjeet kemikaalien vaaratilanteille) on otettu pohjaksi eri maiden ohjeistuksille.

Komissiossa on erittäin vahva painotus tiedonjakamisessa ja käytännön kokemuksista oppimisessa; joka kokouksessa käydään läpi mm. vaaratilanteita eri maista sekä kansallisia raportteja. Lisäksi komissiossa työskennellään temaattisissa työryhmissä, mikä edistää tiedonjaon lisäksi yhteisten parhaiden käytäntöjen laatimista (työryhmät: LNG, koulutus, asetyleeni)

CBRNE:n osalta komissio on lähes ainoa paikka, jossa asioita käsitellään säännöllisesti eri tason edustajien kesken kansainvälisellä tasolla (palaute ranskalaiselta edustajalta). Komissio on myös linkki EU:n CBRNE-spesialistien välillä. Lisäksi komissiossa käsitellään yhteisiä ohjeistuksia ja otetaan kantaa parhaisiin käytäntöihin (esim. CTIF:n asetyleeniohjeluonnos ja EN 17173 European CBRNE glossary).

Komission kautta pystytään myös välittämään pelastustoimen osaamista Suomesta (esim. BLEVE-ohje ratapihojen uhkatilanteisiin, pelastuslain uudistus ja öljyntorjunta sekä Seveso-laitosten ”tason” määrittäminen). Komissio on tehnyt pitkään töitä kuljetusmerkintöjen muuttamiseksi siten, että onnettomuuspaikalle saapuvat ensimmäiset yksiköt saisivat ymmärrettävän kuvan vaarasta kuljetusmerkinnän perusteella. Komissio on lähestynyt kansallisia viranomaisia sekä YK:n talous- ja sosiaalikomitean ECOSOC:n vaarallisia aineita käsittelevän alakomitean jäseniä. Tämä edistää myös suomalaisen pelastustoimen tehokkuutta ja turvallisuutta.

Komissio tekee aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa, esim. IAEA:n (yhteiskokous tiedonvälittämiseksi, IAEA:n manuaali ensitoimenpiteistä pelastajille, CTIF:n ehdotus päivittää manuaali) ja CERN:n (CTIF on yhteisöjäsen). Lisäksi komissio hyödyntää kokouksiaan mahdollisuutena osallistua muihin alan relevantteihin tilaisuuksiin (esim. The Hazmat 2017 Annual Conference & Exhibition), mikä parantaa entisestään tiedon jakamista ja jalkauttamista.

Suomen edustaja komissiossa on Timo Kuossari.

CTIF Hazardous Materials

Read more

Ajankohtaista

Vaarallisten aineiden komissio ja Palokuntien työterveyskomissio ovat laatineet yhteistyössä ohjeen ebolasta palo- ja pelastusalalle.

Ebolaohje palo- ja pelastusalalle